Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Baas over uw eigen leven en over uw eigen dorp

Algemene beschouwingen 2018

Kun je in Katwijk het beste uit jezelf halen? D66 gelooft erin dat een betrokken en actief gemeentebestuur op onderwijs kansen biedt voor onze inwoners. Scholen, de bibliotheek, sport- en andere verenigingen, instellingen voor kunst, cultuur en historie willen we nauw betrekken bij ons ideaal: een leven lang leren.

College: ga aan de slag met een nieuwe onderwijsvisie! Doe dit samen met scholen, ouders, verenigingen en de kinderen zelf. Onderzoek wat we als gemeente kunnen doen om extra ondersteuning of extra uitdaging te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Zo werken we aan de toekomst van onze jongste inwoners.

D66 is voorstander van brede scholen of integrale kindcentra. Hierin zitten verschillende scholen die samenwerken, met kinderopvang en andere maatschappelijke instanties. We zien dit nu al gebeuren bij de nieuwbouw van de Krulder en de Windvang. Wat ons betreft is dat de nieuwe norm.

Goed onderwijs kan niet zonder goede duurzame schoolgebouwen die voldoen aan moderne inzichten voor onderwijs en een gezond leerklimaat. Na jaren van onduidelijkheid is het tijd voor een goed toekomstplan voor de huisvesting van de scholen.

Regenboogvlag
D66 wil dat de gemeente scholen en onze verenigingen actief gaat steunen in het geven van goede voorlichting over alcohol en drugs, veilig vrijen en seksuele geaardheid. Voorlichting werkt preventief op verslaving en positief op maatschappelijke acceptatie. De emancipatie van LHBTers zou een plaats moeten krijgen in de maatschappelijke agenda. Naast voorlichting vinden we dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Daarom willen we dat de gemeente de regenboogvlag hijst op de internationale Coming Out Day, gewoon op het gemeentehuis.

Baas over je eigen zorg
De gemeente heeft een belangrijke taak voor het welzijn en de zorg van onze inwoners. Zorg kost de gemeente ook veel geld, meer dan we van het Rijk voor de zorg krijgen. We moeten ervoor blijven waken dat we de zorg kunnen blijven betalen. Dat is een uitdaging, want we willen niemand in de kou laten staan.

D66 staat voor uw keuzevrijheid en eigen regie. U wilt toch zoveel mogelijk zelf invloed hebben op de zorg die u ontvangt? Wij willen minder regels en protocollen, minder papieren rompslomp en meer ruimte voor maatwerk. Ook willen we dat behandelplannen doorlopen als jongeren 18 jaar worden, zodat niemand tussen wal en schip valt.

We maken een punt van de privacy in de zorg. We willen dat de bescherming van uw gegevens goed is geregeld. Dit geldt voor de gemeente, maar ook voor onze partners in de zorg en ondersteuning.

Baas over je eigen buurt
Onze inwoners hebben veel goede ideeën voor onze gemeente. Bij het opstellen van de maatschappelijke agenda hebben onze inwoners en verenigingen invloed. Het is belangrijk dat bij iedereen helder is wat er met al die opgehaalde ideeën gebeurt, ook bij de gemeente.

De nieuwe omgevingswet is een kans om inwoners meer invloed te geven op de eigen omgeving. Niet van alles van bovenaf opleggen, maar samen met inwoners, ondernemers en verenigingen de omgeving inrichten. Dan gaat het niet alleen om de breedte van de straat, maar ook om de voorzieningen in een wijk.

De ambitie om bewoners meer invloed te geven vraagt een nieuwe manier van werken van de gemeente en een andere manier van besturen door dit college.
D66 wil daar vol voor gaan, een open bestuursstijl waarin we onze inwoners meer vertrouwen geven.

Bij de tijdelijke invulling van de Duinvallei bleek ook dat de spelregels van tevoren duidelijk moeten zijn. Er bleek spanning tussen enerzijds het ruimte geven aan initiatieven en de regelgeving anderzijds. Mensen hebben begrip voor eventuele onmogelijkheden, maar alleen als duidelijk is waarom iets niet zou kunnen. Wij willen dat de gemeente helder communiceert met onze inwoners.

Dit spanningsveld kwam naar voren na een interne evaluatie, trouwens nog voor de kwestie Duinspeeltuin de kop op stak. Navraag leert dat er weinig respons was op de externe evaluatie van de Tijdelijke Invulling Duinvallei. Van de wethouder horen we graag hoe dat gegaan is en hoe het college daar tegenaan kijkt. We kunnen en moeten daar immers veel van leren.

D66 mist nog iets in de burgerparticipatie en dat is het lokale referendum. In de vorige periode hebben we met een initiatiefvoorstel geprobeerd een lokaal referendum mogelijk te maken. Dat is net niet gelukt. Na de verkiezingen, in een nieuwe raad en met een nieuw college proberen we het nogmaals: we komen met een initiatiefvoorstel voor een lokaal referendum.

Betrek inwoners bij duurzaamheid
Sinds D66 in de gemeenteraad zit is onze gemeente steeds duurzamer. Zo zien we bij sportverenigingen, bedrijven en op vele huizen zonnepanelen verschijnen. Energie uit zoet en zout water wordt in Katwijk werkelijkheid en we gaan aan de gang met onze eerste gasloze wijk, de Hoornes.

Dat vergt grote inzet en investeringen. De rekening van de energietransitie ligt bij ons allemaal. Het is belangrijk dat ook de mensen met een kleine beurs de voordelen voelen. Als overheid hebben we een taak om alle inwoners en ondernemers mee te krijgen in deze gigantische operatie. We willen daarom vooral veel leren van de pilot in de Hoornes als het gaat om mensen. Hoe ervaren zij de overgang en hoe krijgen en houden we ze enthousiast? Het college moet hier een visie op ontwikkelen, daarom dienen we samen met andere partijen een motie in.

Wij willen meer ruimte voor duurzame initiatieven. Hoe staat het bijvoorbeeld met energiecoöperaties in onze gemeente? Kunnen wij, of onze inwoners, gebruik maken van Europese, landelijke of provinciale subsidies? D66 wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer energie op te wekken in onze gemeente, samen met onze ondernemers en inwoners.

Katwijk in de regio
Onze gemeente is het schakelpunt tussen Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. Over de zorg, bereikbaarheid, economie en woningbouw zijn tal van afspraken en samenwerkingsverbanden met onze buren. Dat is ook logisch, zo kun je samen oplossingen bedenken en heb je geen dubbele kosten.

Tegelijkertijd willen we zelf blijven bepalen wat er in onze gemeente gebeurt. De regionale samenwerking staat soms onder druk, zoals in de zorg. Door de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout en de vergaande samenwerkingen in de Leidse regio, is het belangrijk dat Katwijk blijft opkomen voor de belangen van onze inwoners. D66 wil samenwerken waar dat nuttig is en zelf zaken regelen waar dat slimmer is.

Duurzaam bereikbaar
Er wordt geïnvesteerd in hoogwaardig openbaar vervoer en de RijnlandRoute. Net als D66 wil dit college inzetten op de fiets en minder op de auto. Zet in op fietssnelwegen met de regio en zorg voor voldoende fietsparkeerplaatsen. De fiets kan een duurzame oplossing zijn voor verkeers- en parkeerdruk.

Wonen
De huren in de vrije sector exploderen, een koopwoning is voor starters onbetaalbaar en de wachtlijsten in de sociale huur zijn lang. Te lang heeft de gemeente te weinig gedaan om het aantal woningen in onze gemeente te vergroten. Daarom moet de gemeente nieuwe initiatieven, zoals de studio’s in de Duinvallei, omarmen. We dienen hierover met andere partijen twee moties in. De echte oplossing zit in het bouwen van betaalbare koopwoningen en vrije sector huurwoningen, zodat mensen uit de sociale huur kunnen doorstromen. Wij willen dat in de nieuwe woonvisie concrete plannen staan voor nieuwe vormen van huisvesting en het bouwen van huizen die doorstroming stimuleren.

Belastingen
Niemand zit te wachten op meer belasting. Ook D66 ziet liever dat de gemeente kritisch kijkt naar de uitgaven, bijvoorbeeld op de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd zien we dat de zorg onze gemeente miljoenen kost. We krijgen minder binnen door het wegvallen van de precariobelasting. De afvalverwerking wordt duurder. We willen weten waar de extra OZB-verhoging aan besteed wordt. Zeggen dat we nog steeds goedkoop zijn is niet voldoende. We roepen het college op de OZB-verhoging beter uit te leggen aan onze inwoners. Als er toch meevallers zijn, willen we dat in 2020 de OZB ook niet met de inflatie verhoogd wordt.

Klaar voor de toekomst
D66 zal zich ook de komende jaren inzetten om Katwijk klaar te stomen voor de toekomst. Laten we meer schone energie opwekken, minder verspillen en minder CO2 uitstoten. Een groene gemeente waar ruimte en vertrouwen is voor de inwoners, waar iedereen zich thuis voelt en waar onze jongste tot onze oudste inwoners zich volledig kunnen ontplooien.